• Perihal Perkembangan Asuransi

    Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Yadi eka vyaparile aphno dhuvani kosa ko lagi rna prapta gare, tyo rnadata ko garanti ko badalana ko lagi rna ma atirikta rasi ko bhugatana ko lagi rna ko sipamenta cori garna ko lagi, ya samudra ma kho di'e. Sarkaka 800 i.Pa., Rodsaka basindaharule'saman'ya ausata' sirjana gare. Yo vyapariharuko samuhaharula'i samgai patha'ine samanaharu bima garna tirnu pardacha. Kunai pani vyaparila'i pratiphala phirta garna prayoga garine hunecha jasako samanaharu yatayata va sinkako karanale satavata gari'eko thiyo. Cahe bisphota va sinkako karana. Bibhinna bima thekkaharu (yani, bima nitiharu rna va an'ya prakaraka anubandhako satha bandala gari'eka chainan) jenovama 14 aum satabdi, ko rupa ma bima polyanda thi'e bhumigata sampatti ko pratijna dvara samarthita. San 1 9 47 ma jenebhabata pahilo jnata bima samjhauta mitiharu, ra arko satabdiko samudri bimama vyapaka rupama ra primiyamaharu tivra rupama jokhimasamga bhinna thi'e. Yi nayam bima samjhautaharule bimala'i laganibata alaga garna anumati di'eka chan, juna bhumikako vibhajana pahilo samudri bima.

    Bima pravidhi yuga yuropama ajha dherai pariskrta bhayo, ra visesa kisimako vikasita. Sampatti bima hami aja yo jandachan ki aja landana ko mahana phayarama jana sakincha, juna 1666 ma bhanda badhi 13,000 gharaharu kha'e. Agoko vinasakari prabhava"suvidhako kurabata tatkala eka suvidhabata ekantama parivartana garna parivartana bhayo. 16 Krisamasako lyandanako nayam yojanama ??sri kristophara venako sa'itama'insisisa aphisa' ko sa'itama samavesa gari'eko pratikriyako eka parivartana. "4 Kunai pani prayasama ago bima yojanaharu kehi garna sakena, tara 1681 ma, arthasastri nikolasa barabona ra gyaraha sahabhagitale pahilo ago bima kampani," ritela eksacenjako pachadi"intaranesana aphisaka lagi ghara" inta ra phremako bima garna inkara gare. Gharaharu. Suruma, 5,000 gharaharu uniharuko bima karyalaya dvara bima gari'eko thiyo. Ekai samayama, vyavasayika vyavasayako kamajoriko lagi pahilo bima yojanaharu upalabdha bha'e. Perihal Perkembangan Asuransi


    Tags Tags: , ,